Ahir Zamanın Ashab-ı Sufhaları: Hz. Mehdi (a.s.)'ın Talebeleri

Hz. Mehdi (a.s.) Allah’ın izniyle tüm dünyada ateizmi, materyalizmi yıkacak, insanların imanlarının güçlenmesine ve onların hidayet bulmalarına vesile olacaktır. Bu büyük mücadelesinde inkar edenler onu çeşitli zorluklarla sürekli engellemeye çalışacaklardır. Hz. Mehdi (a.s.), hiç tanınmadan tam kırk yıl boyunca tüm zorluklara karşı mücadele edecek, bu mücadelesinde yanında, kendisine son derece sadık, hayatını, malını İslam ahlakının dünyaya hakim olmasına adamış çok az sayıda talebesi olacaktır. Bu üstün ahlaklı talebeler pek çok özellikleriyle Peygamber Efendimiz (s.a.v.) dönemindeki sahabeler içinde kutlu bir grup olan Ashab-ı Sufha’ya büyük benzerlik gösterirler. Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin Ashab-ı Sufha’ya benzeyen ahlakları, imanları, Yüce Allah’a ve Hz. Mehdi (a.s.)’a olan bağlılıkları ve itaatleri övülmüştür.

“Ashab-ı Sufha” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında Mescid-i Nebevi’nin kuzey kısmına sonradan eklenen Sufha ismindeki bölümde kalan, sahabelerin içinden çıkan bir grup gence verilmiş olan bir isimdir. Tüm hayatlarını Yüce Allah’a adamış, hiç evlenmemiş, aile ve çocuk sahibi olmamış, makam ve mevki hırsı olmayan, ailelerinden uzak, dünya hayatına yönelik istekleri olmayan bu gençler, Peygamberimiz (s.a.v.)’in yanında bulunarak sürekli Efendimiz (s.a.v.)’in derslerini dinlemiş ve bizzat onun tarafından eğitilmişlerdir.

Ahir zamanda zuhur edecek olan değerli zat Hz. Mehdi (a.s)’ın talebeleri ile Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yanından hiç ayrılmayan, sayıları 400-500 kadar olan bu irfan ordusu müminlere büyük benzerlik gösterirler. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadislerinden anlaşıldığı üzere  Hz. Mehdi (a.s)’ın talebeleri de Yüce Allah’ın izniyle Ashab-ı Sufha gibi hayatlarının her anını Allah yoluna adayan Hz. Mehdi (a.s.)’ın yanından hiç ayrılmayacak, baskılardan, zorluklardan da asla yılmayacak Kuran ahlakının hakim olması için ilmi olarak tüm güçleriyle çalışacak gençlerden oluşur.

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Ashab-ı Sufha Gibi Gençlerden Oluşacak ve Çok Az Sayıda Olacaktır

“Kaim (Hz. Mehdi) a.s’ın ASHABI GENÇTİR VE İÇLERİNDE YAŞLI YOKTUR. Ancak gözdeki sürme veya azıktaki tuz kadardırlar ve azıktaki en az şey tuzdur.”(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.374)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın çevresinde gençlerin olacağına işaret eden diğer bir hadis ise şu şekildedir:

“Hz. Mehdi (a.s.)’ın bayraktarı, sakalı hafif, rengi sarı, KÜÇÜK BİR GENÇ olacaktır.”(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 51)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Ashab-ı Sufha Gibi Tüm Hayatlarını Allah Yoluna Adamışlardır

Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerinin Ashab-ı Sufha’ya benzeyen en belirgin özellikleri, tüm hayatlarını Allah yoluna adamalarıdır. Bu yolda deccalin fitnesine kapılarak kendilerine baskı kurarak zorluk çıkaranlara karşı yılmadan mücadele edeceklerdir.Bu gençlerin bir kısmı gördükleri zulüm ve baskı yüzünden ailelerinden kopup ayrılacaklar ve tıpkı Ashab-ı Sufha gibi, Hz. Mehdi (a.s.)’ın yanında yer alacaklardır. Maide Suresi 54. ayette “kınayıcının kınamasından korkmamak” olarak övülen bu güzel ahlakın temeli, elbette Yüce Allah’a olan derin sevgi, güçlü iman ve teslimiyetlerinden kaynaklanır. Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin bu özelliklerine şöyle dikkat çekilir:

* Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebelerinin İmanları Çok Kuvvetli Olacaktır

“Hz. Mehdi (a.s.)’ın yardımcılarının, ALLAH HAKKINDA ZERRE KADAR ŞÜPHELERİ OLMAYACAK ve Allah’ı nasıl tanımak gerekirse, o şekilde tanıyacaklar.” (El-Beyan Fi-Akbarı Hz. Mehdi (a.s.) Ahir Zaman (a.s.), bölüm: 5; Mikyal el-Mekarim, cilt:1, sayfa:65)

Bu hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin imanlarının derinliğinden bahsedilmektedir. Ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.) dönemi öncesinde insanlar arasında (Allah’ı tenzih ederiz) Allah’ı inkar eden felsefeler geniş anlamda hakim olacaktır. Bu nedenle, gerçek anlamda Allah’a iman eden, Allah’ın sıfatlarını gerektiği gibi tanıyıp Allah’tan korkan kişiler çok az sayıda olacaktır. Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri ise hiçbir şüphe duymadan Allah’a karşı derin bir iman sahibi olacaklardır. Bu yönleri ile içinde bulundukları toplumda dikkat çekeceklerdir.

* Hz. Mehdi (as)’ın Talebelerinin Manevi Yönleri Çok Güçlü Olacaktır

Hz. Mehdi (a.s.)'ın talebelerinin ruhları lamba gibi aydınlıktır, onların kalpleri de aydınlanmıştır. (Mikyal el-Mekarim, Cilt:1, sayfa: 65)

Hadiste Hz. Mehdi (a.s.)'ın talebelerinin manevi yönden son derece gelişmiş, derin iman sahibi, samimi kalple Allah’a yönelen kişiler olacaklarına işaret edilmektedir. Hz. Mehdi (a.s.)'ın vesile olması ile bu kişilerin Allah sevgileri ve Allah korkuları son derece güçlü olacaktır, buna bağlı olarak insan sevgileri, asaletleri ve şefkat hisleri de ayırt edici şekilde güçlü olacaktır. Hz. Mehdi (a.s.)'ın talebeleri nefislerinin olumsuz yönlerini tam olarak kontrol altına alarak, ruhlarını egoistlik, kıskançlık, kin, samimiyetsizlik gibi olumsuz özelliklerden arındırmış kişiler olacaklardır.

* İnsanların Büyük Bir Kısmı Hz. Mehdi (a.s.) ve Talebelerinden Uzak Duracaklardır

“Buyurdu ki: “Onları yeryüzünün kenarlarında ara. Onların yaşantıları sadedir, evleri sırtlarındadır, eğer hazır olsalar tanınmazlar, eğer KAYBOLSALAR ARANMAZLAR, HASTA OLSALAR KİMSE ONLARIN ZİYARETİNE GELMEZ, eğer evlenmek isteseler kimse onlara gelmez, eğer ÖLSELER CENAZELERİNE KİMSE KATILMAZ. Onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar ve birbirlerini kabirlerinde ziyaret ederler, ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri hep aynıdır.” (Gaybet-i Numani, sf. 239)

Bu hadiste insanların büyük bir kısmının Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerinden uzak duracağına dikkat çekilmektedir. Öyle ki kaybolsalar dahi aranmayacakları haber verilmektedir. Bu da o değerli şahıslardan bazılarının içinde bulundukları toplumun, ailelerinin, akrabalarının kendilerine olan olumsuz yaklaşımına işaret etmektedir. (Doğrusunu Allah bilir.)

* Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Birbirlerine Çok Benzeyecekler, Dışarıdan Bakanlar Onları Kardeş Zannedeceklerdir

“Onları görüyor gibiyim; AYNI RENK, AYNI BOY, YÜZLERİ AYNI VE ELBİSELERİ DE AYNI… olarak Hazret-i Mehdi (a.s.)’a biat ederler.” (İbn Tavus, el-Melahimu ve’l-Fiten, s.122)

Hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin dışarıda kıyafetlerinin sade olacağı, insanlar tarafından fark edilmeyecekleri belirtilmektedir. Sayın Adnan Oktar bu hadisi şöyle açıklamaktadır:

““Onları görüyor gibiyim.” Hadis. “Aynı renk, aynı boy, yüzleri aynı, elbiseleri de aynı olarak, Hz. Mehdi (a.s.)’a biat ederler.” Talebeleri baktın mı birbirlerine çok benziyorlar. Genel olarak hep böyle kaliteli, seçkin, “birbirine benzeyen gençlerden oluşacak” diyor Peygamberimiz (s.a.v.). Baktın mı mesela -kız olsun erkek olsun- “Kardeş misiniz siz?” “Bu benzerlik nasıl oluyor?” gibi bir durum olacağını söylüyor Peygamberimiz (s.a.v), “o kadar çok benzeyecekler” diyor.” (20 Kasım 2010, Kahramanmaraş Aksu ve Gaziantep Olay TV)

Hz. Mehdi (as)’ın talebelerinin Peygamber Efendimiz (sav) tarafından övülen en güzel               özelliklerinden biri İslam ahlakının hakim olması konusundaki fedakarlıklarıdır. Bu üstün ahlakları bir hadiste şöyle vurgulanmıştır:

“Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz arslan, gece de abiddirler. Ne evvelkiler, ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez.” (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi BeyanıEnne’l Mehdi min EvladıAli b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Ashab-ı Sufha Gibi İslam Ahlakının Dünyada Hakim Olması İçin Öğretmenlik Görevini Üstleneceklerdir

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in vaaz ve derslerini dinleyerek Kuran ilminde derinleşen Ashab-ı Sufha ehli, Efendimiz (s.a.v.)’in ilmini Müslüman olan kabilelere iletmek, Kuran öğretmek ve Resulullah (s.a.v.)’in sünnetini beyan etmek için öğretmenlik görevi üstlenmişler ve bu amaçla seyahatlere gönderilmişlerdir. Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri de tıpkı Ashab-ı  Sufha gibi İslam ahlakının hakim olması için tüm hayatlarını ve mallarını bu yola adayacaklardır. Bu amaçla ahir zamanın teknolojik imkanlarından faydalanacaklardır. Ayrıca bu gençler Hz Mehdi (a.s.)’ın vesilesi ile öğrendikleri İslam adabının (giyimleri, yaşam şekilleri, konuşmaları, nezaketleri, ince düşünceleri vb)  tüm insanlar tarafından kavranmasında örnek olacaklardır. 

* Hz. Mehdi (a.s.) ve Talebeleri Dünyanın Dört Bir Yanına İslam Ahlakını Hakim Edeceklerdir

Banu Amin, Muhammed el-Bekir’den ayette geçen doğrular hakkında şöyle naklediyor:

“Bunlar DÜNYANIN DOĞUSUNU VE BATISINI FETHEDECEK OLAN ahir zamandaki Hz. Mehdi (a.s.)’ın arkadaşlarıdır.”(Şii Kuran Tefsircilerine Göre Kuran’da Mehdi, Ansariyan Yayınları, İran, sf:75)

* Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Evrim Teorisine Karşı Mücadele Yürüteceklerdir

“Allah’ın izniyle onlar (Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri) ÖLÜLERİ CANLANDIRIRLAR...” (Bihar-ül Envar, Cilt 52, Sayfa 318; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, Sayfa 148 Basaaer al-Darajaat’dan aktarıyor.)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri ölü hayvan ve bitki fosillerini canlılarıyla kıyaslayarak insanlara gösterecekler, bu şekilde Allah’ın izniyle Darwinizmi ve materyalizmi etkisiz hale getireceklerdir.

* Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Teknolojiden Faydalanacaklardır

BÜTÜN DÜNYAYI BİRKAÇ DAKİKADA DOLAŞACAK güçleri olacaktır.(Mikyal el-Mekarim, Cilt:1, sayfa: 144)

DÜNYADAKİ HİÇBİRŞEY HZ. MEHDİ (A.S.)’IN TALEBELERİNE GİZLİ KALMAYACAK.(Mikyaal al Makaarem, cilt:1,         Sayfa: 235-236)

Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)’ın yardımcılarının kullanacağı ahir zaman teknolojisine işaret edilmiştir. Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri internet ile uydu görüntüleme sistemlerinden faydalanacaklardır ve bu şekilde dünya üzerinde istedikleri her yeri anında görüntüleyebileceklerdir. Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri teknolojiden ve bilimden yararlanan, modern kişiler olacaklardır.

* Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Boğaz Köprüsü’nden Geçecekler, Uçakla Seyahat Edeceklerdir

... (Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri) SU ÜZERİNDE YÜRÜR VE BULUTLAR ÜZERİNDE DOLAŞIRLAR...(Bihar-ül Envar, Cilt 52, Sayfa 318; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, Sayfa 148 Basaaer al-Darajaat’dan aktarıyor.) 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen bu hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin Hz. Mehdi (a.s.)’dan edindikleri bilgileri insanlara anlatmak için sık sık seyahat edeceklerine, daima hareket halinde olacaklarına bu amaçla Boğaz Köprüsü’nden geçeceklerine ve uçakla seyahat edeceklerine işaret edilmektedir.

* Hz. Mehdi (a.s.) ve Talebeleri, Allah’ın Onlara Lütfettiği Güç ile Çok Etkili Olurlar

Hz. Ali (a.s) şöyle buyurur: “...Allah Hz. Mehdi (a.s.)’ın yardımcılarını korur, onlara nişane ve alametlerle yardımcı olur ve ONLARI YERYÜZÜNÜN TÜM İNSANLARINA GALİP KILAR. Böylece insanlar ister istemez hak dine gireceklerdir.”

 * Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Seçilmiş Kişiler Olacaklardır

Hz. Mehdi (a.s.)’ın yardımcıları ASİL VE EĞİTİMLİ OLACAKLAR. (El-Melahim ve el Fitan, sayfa:205)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin yaşadıkları dönemde iyi eğitimli ve asil olmalarının sebebi de, yaşadıkları dönemde insanların asalet, nezaket ve güzel ahlaktan uzaklaşmış olmalarıdır. Bu yönleriyle Hz. Mehdi (a.s.) talebeleri, yaşadıkları toplumda son derece seçkin kişiler olacaklardır.

O’nun yanına gelenler kaçınılmaz olarak SEÇİLECEKLER, AYRILACAKLAR VE ELENECEKLER. BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU BU ELEMEDEN GEÇEMEYECEK. (Gaybet’ül Numani, Bölüm 12, Sayfa 299)

Hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’ın yanına çok fazla sayıda kişinin geleceğine fakat neticede bu kişilerin büyük çoğunluğunun eleneceğine de dikkat çekilmiştir.

* Hz. Mehdi (a.s.) ve Talebeleri Çok Akıllı Olmaları ve Şık Giyimleri ile Dikkat Çekeceklerdir

“Doğu tarafından gelen ve DEHA SAHİBLERİ (ÇOK AKILLI, ÇOK ZEKİ VE ANLAYIŞLI, GENİŞ FİKİRLİ) OLDUKLARI HALDE, KIYAFETLERİNE İNSANLARIN TAACCÜB ETTİKLERİ (hayranlıkla baktıkları) kimselerin zuhur ettiğini işittiğinizde, işte o zaman muhakkak kıyametin gölgesi üzerinize düşmüştür.”(Naim bin Hammad Kitab-ul Fiten-121)

Hadiste Peygamberimiz (s.a.v.), “deha sahipleri” ifadesiyle, Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerinin zeka ve anlayış olarak bir insanın ulaşacağı son noktaya ulaşmış, yüksek akıllı insanlar olduklarına dikkat çekmiştir.

Ayrıca; Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerinin; kendi dönemlerinde yaşayan diğer Müslümanların geleneksel giyim tarzlarından farklı bir giyim stilleri olduğu da belirtilmektedir. Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleri Allah’ın dünyada verdiği tüm nimetlerin gerçek sahiplerinin ve kullanmaya hak sahibi olanların samimi Müslümanlar olduklarını, temiz güzel ve şık giyinmenin hem Kuran’da Allah’ın bir emri hem de Peygamberimiz (s.a.v.)’in bir sünneti olduğunu tüm dünyaya bu yönüyle de göstereceklerdir.

Samimi Müslümanlar Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerini zamanla sevip takdir edeceklerdir

… Hz. Peygamber... şöyle dedi: Cebrail bana haber verdi ki, Ehl-i Beyt'im benden sonra zulme uğrayacak. Bu zulüm onlardan olan Hz. Mehdi (a.s.) ortaya çıkıncaya, ONLARIN (HZ. MEHDİ (A.S.) VE TALEBELERİ) ŞANI YÜCELİNCEYE VE İSLAM ÜMMETİ ONLARI SEVMEKTE BİRLEŞİNCEYE KADAR DEVAM EDECEKTİR. O DÖNEMDE ONLARI KÖTÜLEYENLER AZALACAK, SEVMEYENLERİ ZELİL OLACAK VE ÖVENLERİ ÇOĞALACAKTIR. (Hidayet Önderleri, Hz. Muhammed Mustafa, 1. Cilt, sf 314)

Ahir zamanda; Hz. Mehdi (a.s)’ın zuhurundan önce müslümanlara şiddetli baskı, şiddet ve eziyet uygulanacaktır. Ancak insanlar Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur ettiğini tecelli eden ahir zaman alametlerinin ardı ardına ve birbirini izler şekilde gerçekleşmesinden anlayacaklardır. Bu dönemde Hz. Mehdi (a.s.) ve ihlasla Allah’a bağlı olan talebelerinin adları çok fazla anılmaya başlayacaktır. Ünleri dünya çapında yayılacaktır. Ardından İslam ümmeti Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerini sevmede yavaş yavaş birleşeceklerdir. Ancak bu dönem gelene kadar Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerine karşı zulüm, baskı ve eziyet devam edecek, onu kötüleyenler olacaktır. Ancak zamanla bu kişiler azalacak, - tevbe edip, niyetlerini değiştirenler hariç- bu kişiler hor ve aşağı bir konuma düşeceklerdir. Hz. Mehdi (a.s.)’ı seven, öven insanların sayısı zamanla çok artacaktır.

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Ashab-ı Sufha’nın Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Olan Bağlılık ve İtaatleri gibi Hz Mehdi (a.s.)’a Bağlı ve İtaatli Olacaklar ve Ashab-ı Sufha gibi Bir Arada Yaşayacaklardır

Hz. Mehdi (a.s.) talebeleri Ashab-ı Sufha’nın Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e olan derin bağlılık, sevgi ve itaatlerine benzer duygularla Hz. Mehdi (a.s.)’a bağlı olduklarından onun aldığı kararları hiç sorgulamadan, itina ile uygulayacaklardır. Bu onların Yüce Allah’a olan imanlarındaki derinliğin ve samimiyetin de göstergesi olacaktır. Hadislerde  Hz. Mehdi (a.s.) talebelerinin Ashab-ı Sufha ehligibi birarada yaşayacaklarına işaret edilmiştir:

* Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Hz. Mehdi (a.s.)’ın Aldığı Kararlarda Hiç Zorluk Çıkarmayacaklardır

Hz. Mehdi (a.s.)’a karşı bir kölenin efendisine karşı olduğundan DAHA İTAATLİ VE BOYUN EĞİCİ olacaklar.(Mikyal el-Mekarim, Cilt:1, sayfa: 65)

Hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin, Hz. Mehdi (a.s.)’a karşı teslimiyetlerine dikkat çekilmiştir. Talebeleri, Hz. Mehdi (a.s.)’ın aldığı kararları hiç sorgulamadan, itina ile uygulayacaklardır. Bu onların Allah’a imanlarındaki derinliğin ve samimiyetin de göstergesi olacaktır. Hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’a karşı itaatli olmanın ayırt edici bir yön olarak anlatılmış olmasının nedeni, Hz. Mehdi (a.s.)’ın zaman zaman hikmeti hemen anlaşılmayan kararlar alacak olmasıdır. Samimi olarak iman edenler dışındaki insanlar için Hz. Mehdi (a.s.)’ın kararlarını sorgulamadan yerine getirmek, zorlayıcı bir imtihan olabilir. Hz. Mehdi (a.s.)’ın bu kararlarında, talebeleri hiç zorluk çıkarmayacak, itaatli ve boyun eğici tavır göstereceklerdir.

Allah, Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebelerini Bir Araya Getirecektir

Cafer al Juafi, İmam Muhammed bin Ali al Bekir’den şöyle rivayet eder:

“Hz. Mehdi (a.s.) çıktığında yanında 313 erkek ve 50 kadın olacaktır, onlar daha önce aralarında hiç bir sözleşme olmadan, FARKLI BULUTLARIN GÖKYÜZÜNDE KÜMELEŞMELERİ GİBİ BİR ARAYA GELECEKLERDİR.”(Bihar-ül Envar, cilt. 52, s. 223)

Hadiste Allah’ın Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerini birbirlerini hiç tanımıyorken farklı yerlerden toplayıp biraraya getireceğine dikkat çekilmiştir. Sayın Adnan Oktar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu hadisini bir röportajında şöyle açıklamıştır:

““Onlar daha önce aralarında hiçbir sözleşme olmadan” Bakın “daha önce aralarında bir sözleşme olmadan”Yani “biz birbirimizle görüşelim, konuşalım” demiyorlar, bir bilgi yok. “Farklı bulutların gökyüzünde kümeleşmesi gibi bir araya geleceklerdir.” Yani kimi mesela Afrika’dan, kimi Asya’dan, kimi Avrupa’dan, kimi işte Anadolu’nun bir yerinden bir araya geliyorlar. “Bu, Allah’ın “... Her nerede olursanız olun, Allah sizi bir araya getirecektir. Allah her şeye güç yetirendir” (Bakara Suresi, 148) ayetinin bir tecellisidir.” Yani ayet Mehdi (a.s.)’a da bakıyor. Mehdi (a.s.) cemaatine bakıyor. Çünkü bu 313 kişi dünyanın çeşitli yerlerine dağılmışlar. Ama Allah bunları bir araya getiriyor, bu kişileri. Yani çok zordur. Mesela Azerbaycan’dan bir insan geliyor. Bilmem başka bir yerden insanlar bir araya geliyorlar ve kaderde belli. Daha onlar annesinden doğmadan o ekip var zaten. Mehdi (a.s.)’ın cemaati var. Mesela şaşırabilir insan, daha önce göstersen, farz edelim Türkistan’da bir genç, “Sen Hz. Mehdi (a.s.) cemaati içinde görünüyorsun, bak kaderde” desen çok şaşırır. “Acaba nasıl olacak” der. Değil mi? O tabii ona unutturulacaktır.Sonra birçok sebeple oradan oraya gider, oradan oraya gider. Çad’a gider, Çad’da birisiyle tanışır. O biriyle tanıştırır. Allah’ın vesile ve tanıştırma sistemleri çok kompleks, çok detaylı ve ince olur. Bir de bakarsın ki gelmiş, karşında duruyor. Hiç bilmez o, Allah onu sevk eder. O doğal akışı içerisinde onu yapar.” (7 Haziran 2010, Adıyaman Asu TV)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri, Kalu Bela’da Allah’ın Kendilerinden Ahit Aldığı Müminlerden Oluşacaktır

Ali bin Ebu Hamza der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: “Kâim aleyhisselam (Hz. Mehdi (a.s.)) kıyam ettiğinde halkın çoğu onu inkar edecektir. Çünkü o reşit bir genç olarak zuhur edecektir. onu (Hz. Mehdi (a.s.)’ı), SADECE ZERR ALEMİNDE ALLAH’IN AHİT ALDIĞI MÜMİNLER KABULLENECEKTİR.” (Şeyh Muham-med b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 247)

Hz. Mehdi (a.s.) ve Talebeleri Tüm Salih Müminler Gibi Cennetle Müjdelenmişlerdir

“Onlar ileri görüşlüdürler, takvalı ve alçak gönüllüdürler. Dünya malına ilgi göstermezler, iman ve irfan sahibidirler, .... Geceleri abid, gündüzleri arslandırlar. Merhamet, şefkat, onur ve cehd ehlidirler. Çelik yürekli ve güçlü bir imana sahiptirler. Yorulmak bilmez, güçlüdürler. O kadar dayanıklıdırlar ki dağlara gönderilseler delik deşik eder yerinden sökerler. Hakka inanan, Rehber’ine (Hz. Merehdi (a.s.)’a) itaat edip teslim olan, şehadet aşığı, Allah’a ulaşmak için can atan, tehlikelerin ve zorlukların eşiğinde yetişmiş fedakarlar, ... cehd ve şehadet aşığıdırlar. Sabır onların özelliğidir. Tevekkül onların yol azığıdır. Çelik yürekli, demir iradeli, gece namazlarını kılan, kanaatkar, her biri kırk yiğit gücünde mert insanlardır.“(Safi Golpeygani, Muntahabu’l-Eser, s.486)

Hadiste belirtildiği gibi Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri geceleri abid gündüzleri arslandırlar; yani geceleri ilim anlatıp, ders yaparlar, gündüzleri de arslan gibi gezerler. Darwinizm ve materyalizm gibi küfür kalelerini fikren yerinden sökerler. Her biri şehadet aşığıdır, Allah yolunda şehit olmak için aşkla istek duyan, Allah’a ulaşmak için can atan insanlardır. Sabır onların özelliğidir; acele etmez, sabırla Kuran ahlakının tüm dünyada hakim olması için var güçleriyle ilmen mücadele ederler. Tevekkül onların imanlarının en büyük güç kaynağı olduğundan Yüce Allah’a tam bir teslimiyetle teslim olur, tehlike durumunda tedirgin olmaz “hayır vardır” derler.

Tüm hadisler göstermektedir ki Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri hiç yılmadan, tüm ömürleri boyunca Hz. Mehdi (a.s.)’ın yanında olup, bu mübarek insana her işinde yardımcı olacaklar ve samimiyetlerinden ve ihlaslarından dolayı Yüce Allah’ın izniyle sonsuz cennetle ödüllendirileceklerdir. (Doğrusunu Allah bilir):

“Erkek olsun, kadın olsun inanmış olarak kim salih bir amelde bulunursa, onlar cennete girecek ve onlar, bir ‘çekirdeğin sırtındaki tomurcuk kadar’ bile haksızlığa uğramayacaklardır.” (Nisa Suresi 124)

Sayın ADNAN OKTAR'ın

Hz. Mehdi (a.s.) ve Talebeleri Hakkındaki Önemli Açıklamaları

* Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Ashab-ı Sufha Gibi Olacaktır

OKTAR BABUNA: Daha önce de bahsetmiştik ama sahabenin içinde Ashab-ı Sufha diye bir grup var. Hayatlarının 24 saatini Allah’a adamış Peygamberimiz (s.a.v.)’in etrafında, hiç evlenmemiş, aile, çoluk çocuk sahibi olmayan, makam derdinde asla olmamış, Peygamberimiz (s.a.v.)’in yanında bulunarak bizzat onun tarafından eğitilmiş çok salih Müslümanlar. Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri de inşaAllah bu şekilde olacak. Ashab-ı Sufha gibi hayatlarının her anını Allah yolunda adayacak, Hz. Mehdi (a.s.)’dan hiç ayrılmayacaklar, baskılardan, zorluklardan da asla yılmayacaklar, inşaAllah. Kuran ahlakının hakim olması için de var güçleriyle çalışacaklar.

ADNAN OKTAR: İşte Hz. Mehdi (a.s.)’ın da bir Ashab-ı Sufha’sı var. Küçük bir genç topluluğu sürekli Hz. Mehdi (a.s.) ile beraber hareket ediyorlar. Onlar da ailelerinden ayrılıyorlar aynı Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında olduğu gibi Allah için birlikte beraber bir gayret içindeler, inşaAllah. (10 Ekim 2010, Kanal Avrupa ve Çay TV)

* Azimle ve Kararlılıkla Tüm Hayatını Vererek İslam’a Hizmet Eden İnsan Nadir Olur, Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Böyle Olacaktır

“Enfal Suresi 62, şeytandan Allah’a sığınıyorum. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Cenab-ı Allah hitap ediyor. “Onlar seni aldatmak isterlerse, şüphesiz Allah sana yeter. O seni yardımıyla ve müminlerle destekledi.” Ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.)’ı da aldatmak isteyecek bazı üçkağıtçılar, oyun oynamaya kalkacaklar. Cenab-ı Allah bu ayette Hz. Mehdi (a.s.)’a da işaret etmiş oluyor. Bak diyor; “Seni aldatmak isterlerse, şüphesiz Allah sana yeter” sana hiçbir zarar veremezler“O seni yardımıyla ve müminlerle destekledi” yani Allah’ın yardımı ve müminlerle nedir? Hz. Mehdi (a.s.)’ın yardımcıları, talebeleri, salih, samimi Müslümanlar inşaAllah, “ve onların kalplerini uzlaştırdı. Sen, yeryüzündekilerin tümünü harcasaydın bile, onların kalplerini uzlaştıramazdın. Ama Allah, aralarını bulup onları uzlaştırdı. Çünkü O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.” Hakikaten bir insan topluluğunu arkadaş yapmak, kardeş yapmak adeta imkansızdır. Çok zordur. Özellikle devrimizde, zamanımızda böyle ölümüne kardeş olması, malını mülkünü Allah için tamamını vermesi, gençliğini vermesi, hayatını vermesi çok çok güçtür. Ancak belirli menfaatler olursa, belirli çıkarlar olursa, belirli süre için, bir kısım insanlar fedakarlık yapabiliyorlar. Ama ölümüne azimli ve kararlı olarak, bütün hayatını vererek, bütün malını mülkünü vererek, İslam’a hizmet eden insan çok nadir olur. Burada yine sahabelere işaret ediyor ayet. Sahabeleri anlatıyor ama aynı zamanda Hz. Mehdi (a.s.) talebelerini anlatıyor. “ve onların kalplerini uzlaştırdı.” Allah Hz. Mehdi (a.s.) talebelerinin kalplerini uzlaştırdı. “Sen, yeryüzündekilerin tümünü harcasaydın bile” yani istediğin kadar para ver, istediğin kadar imkan ver, araba ver, ev ver “onların kalplerini uzlaştıramazdın.” Kıskanır, haset ederler, kavga ederler, birbirleriyle dost olmazlar. “Ama Allah, aralarını bulup onları uzlaştırdı. Çünkü O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber, sana ve seni izleyen mü’minlere Allah yeter.” Ahir zamana bakan yönüyle de, “ey Hz. Mehdi (a.s.), sana ve seni izleyen talebelere, mümin talebelerine Allah yeter.” Yani deccal saldırsın, yobazlar saldırsın, münafıklar saldırsın, tuğyan, dalalet saldırsın, Darwi-nistler, materyalistler, komünistler, PKK saldırsın hiçbir şey yapamazlar” diyor Cenab-ı Allah. “Size Allah yeter diyor” inşaAllah. “Ey Peygamber, müminleri cehde hazırlayıp-teşvik et” yani Allah yolunda mücadeleye, tebliğe, dini yaymaya hazırlayıp teşvik et. Asrımıza bakan yönüyle bakarsak, “ey Hz. Mehdi (a.s.), talebelerini cehde hazırlayıp teşvik et, onları Darwinizmi, materyalizmi yenecek şekilde, dinsizliği ve ateizmi yenecek şekilde eğit, eğitilmelerini sağla, yönlendir, her türlü çağın teknolojisini, imkanını kullan ve İslam ahlakını dünyaya yay” o anlama gelir. “Eğer içinizde sabreden yirmi (kişi) bulunursa, iki yüz (kişiyi) mağlub edebilirler.” Hz. Mehdi (a.s.) talebelerinin özelliği ne? Az olmaları. Sahabenin özelliği neydi? 313 kişiydi Ehl-i Bedir’in sayısı. Hz. Mehdi (a.s.) talebelerinin sayısı kaç tane? 313. Bunu kim söylüyor? Peygamberimiz (s.a.v.) söylüyor. Nasıl söylüyor? Vahiyle söylüyor. Vahyi ona kim bildiriyor? Cibril. Cibril’e kim bildiriyor? Allah. İnşaAllah. Bak “Eğer içinizde sabreden yirmi (kişi) bulunursa, iki yüz (kişiyi) mağlub edebilirler.” Hz. Mehdi (a.s.) talebeleri de çok küçük bir toplulukla, dev dünyayı, dünyadaki ateist, Darwinist, materyalist sistemi yerle bir ediyorlar inşaAllah. Hz. İsa Mesih (a.s.)’ın talebeleri de öyle 1400 kişidir. Hz. İsa (a.s.)’ın talebeleri de. Yerle bir ediyorlar bak, 1400 kişiyle bütün dünyayı dize getiriyorlar Allah’ın izniyle. “Ve eğer içinizden yüz (sabırlı kişi) bulunursa, kâfirlerden binini yener.” Kalitenin önemine Cenab-ı Allah dikkat çekiyor. Yani sayı önemli değildir, kalite önemlidir. Yani kemiyet değil, keyfiyet önemlidir, bu anlama geliyor. “Çünkü onlar (gerçeği) kavramayan bir topluluktur.” Yani “cahil, bilgisiz, bilime kapalı, düşünceye kapalı, araştırmayan, soruşturmayan bir topluluktur” diyor Cenab-ı Allah.” (Adnan Oktar’ın 24 Kasım 2010 tarihli Samsun Aks Tv ve Tv Kayseri röportajından)

* Hz. Mehdi (a.s)’ın Talebeleri 600 Gözlü, 600 Kulaklı ve 300 Beyinli Tek Varlık Gibidirler, Kimse Onlarla Baş Edemez

ALTUĞ BERKER: “... Onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor, size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar”. (Al-i İmran Suresi, 118)

ADNAN OKTAR: İşte kendince ya ihbar ederek, ya yazılarıyla, ya sözleriyle, ya köşe yazısıyla, ya televizyonlardan hitap ederek, ya radyolardan hitap ederek, sözlü olarak veyahut fiili bazı engellemelerle, fiili bazı komplolarla, oyunlarla Müslümanlara rahatsızlık vermek, güya onları huzursuz etmek, onları yormak, onları meşgul edip kendi davalarından uzaklaştırmak için şeytan kendi iblis tohumlarını hareketlendirir. Onlar birbirlerinin velisidirler, yardımcısıdırlar, yani münafık takımı. O, onu tanır, o onu tanır. Birbirlerine destek olurlar, birbirlerine yardımcı olurlar. Buna karşı Mehdiyet yek vücuttur. Resulullah (s.a.v.) “313 kişidirler” diyor. Yani 600 gözlü, 600 kulaklı, 300 beyinli bir tek varlık gibidir Mehdi (a.s.) talebeleri. Bununla adam baş edemez ki, dünyada böyle bir varlık yok çünkü. Bununla adam baş edemez. (Adnan Oktar`ın 12 Kasım 2010 tarihli Harun Yahya Tv röportajından)


2011-01-05 19:01:23

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top