Darwinizm, Türklüğün, Türk Aleminin ve Mazlum Milletlerin En Büyük Düşmanıdır

  • Mazlum milletleri yok etmek Avrupa`nın gizli ve sinsi devlet felsefesidir. Her iki dünya savaşı da aslında sömürü savaşlarıdır. Asya`da yaşayan toplumları aşağı ırklar olarak gören bu zihniyet, sömürünün, vahşetin bilimsel kılıfı olarak 150 yıldan bu yana Darwinizm`i kullanmaktadır. Kendi ülkelerinin vatandaşlarını bile ``üstün ve seçkin olduklarına`` inandıran emperyalist güçler, dur durak bilmeksizin mazlum milletleri sindirme, sömürme ve yok etmeye çalışmaktadırlar.

  • Türkiye, tarihten gelen mirası ve Türk Milleti`nin üstün meziyetleri sebebiyle Türk-İslam Aleminin ve mazlum milletlerin koruyucusu ve lideri olarak ortaya çıkacaktır. Türkiye, Büyük Türkiye olmalıdır. Üç kıtada yaşayan Müslüman toplumlar bunu beklemektedirler. Yüzyıllar boyunca dünyaya nizam vermiş, döneminin süper gücü olmuş, yüksek bir medeniyet kurmuş, halkını barış ve huzur içinde yaşatmış, adalet dağıtmış büyük Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olan büyük Türk Milleti -Allah`ın izniyle- 21. yüzyıla damgasını vuracaktır.^


Evrim teorisini ortaya atan Charles Darwin, canlıların ve insanların gelişimini yaşam mücadelesi kavramına dayandırmıştır. Ona göre, doğada acımasız bir yaşam mücadelesi, daimi bir çatışma vardır. Darwin, bu çatışmanın insan ırkları arasında da geçerli olduğunu öne sürmüş ve çatışmanın (sözde) aşağı ırkları eleyerek medeniyetin gelişmesine katkıda bulunacağını iddia etmiştir.

Darwin`in oğlu tarafından derlenen ``Chales Darwin`in Hayatı ve Mektupları`` isimli kitapta Darwin`in, Türk Milleti hakkındaki sözleri şu şekilde yer almaktadır:

``Doğal seleksiyona dayalı kavganın, medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve halen de sağlamakta olduğunu ispatlayabilirim. Düşünün ki, çok değil birkaç yüzyıl önce Avrupa, Türkler tarafından işgal edildiğinde, Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı; ama artık bugün bu fikir bize ne kadar gülünç geliyor.

Avrupa ırkları olarak bilinen daha medeni ırklar, yaşam mücadelesinde Türkleri tam bir yenilgiye uğratmışlardır. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, çok sayıdaki daha aşağı ırkların çoğunun medenileşmiş daha yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini (yok edileceğini) görüyorum."
(Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Vol. I, 1888. New York: D. Appleton and Company, s. 285-286)

Bu satırlarda Türk Milleti için söylenen sözlerin birer hezeyan oldukları, büyük bir nefretin ve Türklük hakkındaki derin bir cehaletin ürünü oldukları açıktır. Darwin'in bu sözlerini detaylı olarak analiz ederek, amacını cümle cümle inceleyelim:

``Doğal seleksiyona dayalı kavganın, medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve halen de sağlamakta olduğunu ispatlayabilirim...``

Darwin burada insanlığın ırklar arasındaki savaş ve mücadele ile geliştiğini öne sürmektedir. Bu, 19. yüzyıl emperyalizminin temel fikri dayanağını teşkil eden koyu ırkçı bir görüştür.

``... Düşünün ki, çok değil birkaç yüzyıl önce Avrupa, Türkler tarafından işgal edildiğinde, Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı; ama artık bugün bu fikir bize ne kadar gülünç geliyor...``

Darwin`in burada Türk Milleti için kullandığı işgal kavramı tarihsel olarak yanlıştır ve aslında Türkler`e duyduğu kinin bir ifadesidir. Çünkü Türk Milleti Balkan topraklarındaki halklara büyük saygı ve hoşgörü göstermiş, Balkanlar'ın dört bir yanını imar etmiş, kalkındırmış, geliştirmiştir. Bölgede çok sayıda kervansaray, hamam, köprü, cami, kütüphane, aşevi inşa edilmiştir ve bunların üstün bir kültürün ürünü oldukları bugün herkesçe kabul edilmektedir. Darwin`in bu ifadelerdeki amacı ise, Türk Milleti'ni "barbar" bir toplum olarak gösterebilmektir.

``... Avrupa ırkları olarak bilinen daha medeni ırklar, yaşam mücadelesinde Türkleri tam bir yenilgiye uğratmışlardır...``

Darwin Avrupalı ırkları "medeni ırklar" olarak tanımlayarak klasik ırkçı bakış açısını tekrarlamaktadır.

``... Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, çok sayıdaki daha aşağı ırkların çoğunun medenileşmiş daha yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini (yok edileceğini) görüyorum...``

Darwin, en önemli mesajını ve hezeyanını bu cümlesinde sergilemektedir. Söyledikleri açıktır: Türk Milleti'nin yakında Avrupalılar tarafından yok edileceğini öne sürmektedir. Bu işi gerçekleştirmesini umduğu Avrupalıları "medenileşmiş yüksek ırklar" olarak tarif etmekte, Türk Milleti'ne de kendince "aşağı ırk" yakıştırması yapmaktadır.

Türk Milleti`nin ve Tüm Mazlum Milletlerin Yok Edilme Planları

Darwin, İnsanın Türeyişi isimli kitabında da aynı hezeyanlarını sürdürmekte, aşağı ve vahşi olarak tanımladığı ırkların, medeni ırklar tarafından ortadan kaldırılacağını ifade etmektedir:

``Belki de yüzyıllar kadar sürmeyecek yakın bir gelecekte, medeni insan ırkları, vahşi ırkları yeryüzünden tamamen silecek ve onların yerine geçecek. Aynı zamanda insansı maymunlar da kuşkusuz elimine edilecekler. Böylece insan ile en yakın akrabaları arasındaki boşluk daha da genişleyecek.`` (Charles Darwin, Descent of Man, Chapter 6, 1871)

Darwin`in, yukarıda yer verdiğimiz fikirlerinde ismini geçirdiği tek millet Türk Milleti`dir. Darwin, aşağı ve vahşi sıfatlarını, insansı maymunlar tanımlamasını özellikle Türk Milleti için kullanmaktadır. Darwin'in bu görüşleri, o dönemde Osmanlı`ya karşı devam eden yoğun propaganda kampanyalarına büyük bir destek sağlamış, Türk düşmanları Darwin'in hezeyanlarından güç bulmuşlardır.

Dönemin en güçlü isimlerinden Churchill, Savaş Bakanı olduğu dönemde, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne hitaben yazdığı bir mektubunda Türk Milleti`ni kastederek "medeni olamayan barbar kabilelere karşı zehirli gaz kullanabiliriz`` telkininde bulunmuştur. Çıkış noktası Darwin`in fikirleri olan bu ve benzeri emirler sonucunda, Çanakkale Savaşı`nda Türk ordusuna karşı zehirli gaz kullanılmıştır. (Bu insanlık dışı uygulama, Osmanlı arşivlerindeki belgelerle de sabittir.) Aynı dönemin Sömürgeler Bakanı Lord Gladstone`un ``Türkler maymunla insan arası medeniyet yıkıcı barbarlardır... Türkler, insanlığın insan olmayan numuneleridir`` ifadesi ise Darwin`in bilimsellik kisvesi altındaki hezeyanlarından birebir alıntıdır ve Osmanlı üzerinde oynanan oyunlarda bu temel zihniyetin büyük bir rolü olmuştur.

Darwin`in ve onun takipçilerinin ifadelerinden anlaşılacağı gibi hedef, Türk Milleti`ni sadece sindirmek, sürmek veya izole etmek değil, doğrudan ve kesin olarak -tüm mazlum milletlerle birlikte- ortadan kaldırmak, yok etmektir. İnsansı maymunlar olarak nitelendirdikleri bu milletlerin vatanlarına sahip olmak, bunun için kitle katliamından iç savaşlara kadar her yöntemi kullanmak Darwinist-emperyalist planın parçalarıdır. 19. yüzyılda emperyalizm tarafından körüklenen, ve o zamandan bu yana, çeşitli çevreler tarafından ısrarla ayakta tutulan "Türk düşmanlığı" akımının arkasında Darwinizm'in olduğu artık şüphe götürmez bir gerçektir. Bugün Türkiye`yi, AB`ye layık görmeyen zihniyet de aynı Darwinist görüşlerden kaynaklanmaktadır.

Darwin`in, Türk Milleti hakkındaki hazeyanlarının yer aldığı ``Charles Darwin`in Hayatı ve Mektupları`` isimli kitabının giriş sayfası. Kitap Darwin`in oğlu Francis Darwin tarafından hazırlanmıştır.

Churchill`in ``Türklerin, insanla maymun arası barbarlar olduğu`` benzeri Darwinist görüşleri benimsediği ve bu sebeple Türkler üzerinde zehirli gaz kullanılma talimatı verdiği ortaya çıkmıştır.

Evrimcilerin Gizlemeye Çalıştıkları Kitaptaki İzahların Orijinal Birebir Alıntıları

Evrimciler, Darwin`in Türk düşmanlığı ve ırkçılık ile ilgili sözlerinin orijinal kitapta olmadığını, tercümelerin çarpıtıldığını iddia etmektedir.

Türkçe tercümelerine yukarıda metinde yer verilen alıntıların orijinalleri aşağıda görülmektedir. Darwinistler gerçekleri örtbas etmek için boş yere uğraşmaktadırlar.

Çünkü biraz İngilizcesi olan biri bile görecektir ki, metinlerin Türkçe tercümesinde herhangi bir değiştirme veya çarpıtma sözkonusu değildir.

"I could show fight on natural selection having done and doing more for the progress of civilization than you seem inclined to admit. Remember what risk the nations of Europe ran, not so many centuries ago, of being overwhelmed by the Turks, and how ridiculous such an idea now is!

The more civilized so-called Caucasian races have beaten the Turkish hollow in the struggle for existence. Looking to the world at no very distant date, what an endless number of the lower races will have been eliminated by the higher civilized races throughout the world."
(Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Vol. I, 1888. New York: D. Appleton and Company, s. 285-286)

At some future period, not very distant as measured by centuries, the civilised races of man will almost certainly exterminate, and replace, the savage races throughout the world. At the same time the anthropomorphous apes will no doubt be exterminated. The break between man and his nearest allies will then be wider... (Charles Darwin, Descent of Man, Chapter 6, 1871)

Emperyalizmin En Etkin Silahı: Darwinizm

Darwinizm, dünya emperyalizminin kullandığı bir silahtır. Emperyalist ülkeler, işgal etmek ve boyunduruk altına almak istedikleri ülkelerde ``5. kol faaliyeti`` olarak manevi gücü kırmaya çaba harcarlar. Bu faaliyette Darwinizm başrolü oynar. Çünkü Darwinist öğretileri benimseyen toplumlar, emperyalist devletlerin kolayca hakimiyetine girerler.

Osmanlı, son döneminde okullara sokulan Darwinist fikirler neticesinde kimliğini kaybetmiştir. Toplumu birarada tutan manevi değerlerden yoksun bir yönetici kadrosu ile de çöküşe gitmiştir.

Emperyalistler Darwinist öğretileri, ``toplumları kamplara ayırıp çatıştırmak`` için kullanırlar. Dünyanın pek çok ülkesindeki faşist-komünist kamplaşmaları, ``çatışmanın doğanın sözde bir yasası olduğunu`` iddia eden Darwinist telkinlerin ürünüdür. Bu telkinler, gelişme ve ilerlemenin şartıymış gibi gösterilmektedir. Milyonlarca insanın hayatına mal olan, Darwinizm'in "yaşamın sözde bir mücadele alanı" olduğu, "ilerlemenin çatışmayla" gerçekleşeceği yalanları, emperyalizmi de güçlendirmektedir.

Darwinist yöntemlerle maneviyattan uzaklaştırılarak kutuplara ayrılan ve güçsüz hale getirilen Müslüman ülkelerin, emperyalist güçlerin güdümüne girmeleri de kaçınılmazdır. Nitekim Sovyetler Birliği döneminde Müslüman Türk devletlerinin uzun yıllar Darwinist-Komünist esaretin altında kaldığı gerçeği de unutulmamalıdır.

Vahşi Kapitalizm, Komünizm ve Faşizmin ``görünmez gizli gücü`` Masonlar ise, ideolojilerini destekleyen Darwinizm`i, kendi yayınlarında şöyle savunurlar:

``Bugün, artık en uygar ülkelerden, en geri kalmışlarına kadar tek geçerli bilimsel kuram Darwin'in ve onun yolunu izleyenlerinkidir.`` (Mimar Sinan 1980, sayı: 38, s. 18)

Üstünlük Sadece Takva İledir...

Allah Katındaki tek üstünlük insanın takvası, yani nefsini her türlü günah ve isyandan, bozulma ve sapmalardan koruması ve bundan kaynaklanan üstün ahlakıdır. Takva dışında hiçbir insanın başka hiçbir insan üzerinde, herhangi bir özelliğinden dolayı üstünlüğü olamaz. Allah bunu bir ayetinde şöyle bildirir:

"Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah Katında sizin en üstün (kerim) olanınız, (ırk ya da soyca değil) takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır." (Hucurat Suresi, 13)

Türk milleti sahip olduğu üstün İslam ahlakı ile tarih boyunca tüm insanlığa örnek bir toplum ve adil bir yönetici olmuştur. İşte bu yüzden Darwinistler, Türk insanını ideolojileri karşısındaki en büyük tehlike olarak görmekte ve her toplumdan daha çok hedef olarak göstermektedirler.

Evrim Teorisinin Bir Aldatmaca Olduğunu Anlamak İçin Harun Yahya`nın (Adnan Oktar) Bu Kitaplarını Okumalısınız!

Adnan Oktar`ın, Harun Yahya müstear ismiyle kaleme aldığı eserlerin sayısı yaklaşık 250`dir. Bu kitaplar 46.000 sayfa ve 31.500 resimden oluşmaktadır. Bu kitapların 7.000 sayfa ve 6.000 resimlik bölümü Evrim Teorisinin çöküşünü konu almaktadır.

Adnan Oktar'ın, Harun Yahya müstear ismi ile hazırladığı tüm kitapları www.harun-yahya.com, www.harunyahya.net ve www.harunyahya.com adreslerinden ücretsiz olarak okuyabilir veya Global Yayıncılık'ın 0212 4444441 no`lu telefonundan temin edebilirsiniz.

----------

Bu tam sayfa ilan
14 Nisan 2007 tarihinde Vakit
17 Nisan 2007 tarihinde Vakit
18 Nisan 2007 tarihinde Yeni Şafak
20 Nisan 2007 tarihinde Vakit
22 Nisan 2007 tarihinde Milli Gazete
25 Nisan 2007 tarihinde Önce Vatan
gazetelerinde yayınlanmıştır. 2008-03-29 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top