Ehli sünnet mezheplerinde, Mehdilik ile ilgili peygamberimiz (sav)'den nakledilen sözlerin kesinlik kazandığı ile ilgili bilgi

Ehli Sünnet’in hafız ve ravileri (rivayetleri nakleden kişileri) yüzlerce hadis, tefsir (İslami yorum), kelam (Allah'ın varlığı, sıfatları ve İslam'ın doğruluğundan bahseden ilim), irfan (kültür), tercüme, sözlük ve tarih kitaplarında Hz. Mehdi hadislerini rivayet etmişlerdir. Bunlardan bazıları şunlardır:

1- Buhari, Sahih'inde.
2- Müslim b. Haccac, Sahih'de.
3- Buhari, Tarih-i Kebir'de.
4- Ebu Davud, Sünen'de.
5- İbn-i Mace, Sünen'de.
6- Hakim, Müstedrek'te.
7- Ahmed b. Hanbel, Müsned ve el-Cem'u Beyn'es Sihah'da.
8- Tirmizi, Sahih'inde.
9- İbn-i Kesir, el-Bidayetu ven Nihaye'de.
10- Ayrıca, Nihayet-ul Bidaye'de.
11- Zehebi, Mizan-ul İtidal'da.
12- Ayrıca, Tezkiret-ul Huffaz'da.
13- Ayrıca, Lisan-ul Mizan'da.
14- Ayrıca, Tarih-ul İslam'da.
15- Ayrıca, Telhis-ul Müstedrek'de.
16- Muttaki, Kenz-ul Ummal'da.
17- Ayrıca, Muntahab-ı Kenz-ul Ummal'da.
18- Ebu Nuaym, Hilyet-ul Evliya'da.
19- Muhibbuddin Hatip, Zahair-ul Ukba'da.
20- Ayrıca, Riyaz-un Nazıra'da.
21- Yusuf b. Yahya Mukaddesi, Akd-üd Dürer'de.
22- Beyhaki, el-İtikad'da.
23- Ayrıca, el-Bas'u ve'n Nüşur'da.
24- Hamidi, el-Cem'u Beyn'es Sahihyen'de.
25- Heysemi, Mecme-uz Zevaid'de.
26- Taberi, Mucem-us Sağir'de.
27- Hatib, Tarih-i Bağdad'ta.
28- İbn-i Esir, En Nihaye'de.
29- Eskalani, el-İsabe'de.
30- Ayrıca, Tehzib-ut Tehzib'te.
31- İbn-i Asakir, Tarih-i Dimeşk'de.
32- İbn-i Esir, Usd-ul Gabe'de.
33- Diyarbekri, Tarih-ul Hamis'de.
34- İbn-ül Cevzi, Tezkire'de.
35- İbn-i Hallikan, Vefeyat-ul A'yan'da.
36- İbn-i Hacer, Savaik-ul Muhrika'da.
37- İbn-i Teymiyye, Minhac-us Sünne'de.
38- Suyuti, Cami-us Sağir'de.
39- Semhudi, Cevher-ul Akdeyn'de.
40- Zeyni Dahlan, Siret-un Nebeviyye'de.
2008-12-29 19:39:57

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top